Psychotherapie Maagdenberg

praktijk voor persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie

psychotherapie in 2021

Ook in 2021 vallen behandelingen binnen de GGZ, dus ook psychotherapie, onder de basisverzekering. Voorwaarden voor vergoeding zijn:

  • een geldige verwijzing (door huisarts of psychiater)
  • er moet sprake zijn van een (vermoeden van een) stoornis die voldoet aan de DSM-5-criteria
  • de (hoofd)DSM-5-classificatie waarvoor behandeld wordt komt niet voor op de lijst van stoornissen die niet vergoed worden

De behandeling zelf wordt door mij in principe rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd, u hoeft daarvoor verder niets te doen of bij te betalen.

Het gehanteerde tarief is zoals dit impliciet of expliciet is overeengekomen met de zorgverzekeraar.

In die gevallen waarbij rechtstreeks declareren niet mogelijk is ontvangt u een rekening die u bij de zorgverzekeraar kunt indienen. Het bedrag dat dan vergoed wordt maakt u vervolgens aan mij over.

De behandeling spreekt aan op het (wettelijk verplichte of vrijwillig verhoogde) eigen risico. Dit betekent dat -wanneer dat eigen risico niet al voor andere medische behandelingen gebruikt is- de zorgverzekeraar bij u het verschuldigde bedrag van dat eigen risico (max. €385,-indien niet vrijwillig verhoogd) gaat innen wanneer ze mijn declaratie hebben ontvangen.

Bepalend voor de verrekening van het eigen risico is tot 31-12-2021 de startdatum van de behandeling. Gedeclareerd wordt er bij het afsluiten van de behandeling, of als een jaar verlopen is sinds de start, als de behandeling langer dan een jaar duurt (een DBC [declaratie-eenheid] kan maximaal een jaar duren, moet dan vernieuwd worden). Vaak zal het eigen risico over 2020 (start behandeling) dus pas aangesproken worden in 2021 (declaratie), in het geval dat u het nog niet 'opgebruikt' hebt.

Vanaf 01-01-2022 wijzigt de wijze waarop de behandeling verrekend wordt; voor deze praktijk heeft dat geen consequenties omdat ik dan gestopt ben.

Met VGZ (Univé-VGZ-IZA-IZZ-UMC) heb ik geen overeenkomst, vanwege het door VGZ gehanteerde budgetplafond* -dan zou ik een of twee VGZ-cliënten per jaar kunnen behandelen. Doordat ik geen overeenkomst met VGZ heb, kan ik wel meer dan twee VGZ-cliënten in behandeling nemen. Gevolg is dat ik geen 'gecontracteerde zorg' voor deze maatschappijen verleen. Dit heeft voor u verder geen consequenties voor de behandeling, het maakt het juist mogelijk om u hier, ook als u bij deze maatschappijen verzekerd bent, te behandelen. Het heeft -voor behandelingen gestart in 2021- mogelijk wel consequenties voor de facturatie. U ontvangt in zo'n geval van mij een rekening die u bij de zorgverzekeraar kunt indienen. Het bedrag dat daarop door de zorgverzekeraar aan u vergoed wordt, maakt u vervolgens aan mij over. Niet schrikken als het vergoede bedrag eventueel minder is dan het gedeclareerde bedrag: dat was altijd al zo. U hoeft ook in dit geval niet meer te betalen dan er vergoed wordt.


Ook met Menzis heb ik in 2021 geen overeenkomst. U krijgt van mij een rekening, die u bij Menzis indient; het gedeelte dat zij vergoeden betaalt u aan mij.

  • *Budgetplafond: dit wil zeggen dat de zorgverzekeraar maar een beperkt aantal (gecontracteerde) behandelingen 'ingekocht' heeft. Is dat aantal behandelingen bereikt, dan wordt wat de zorgaanbieder daarboven aan behandelingen verricht niet vergoed door de zorgverzekeraar. Dit kan leiden tot een behandelstop voor de rest van het kalenderjaar voor verzekerden van die zorgverzekeraar. Door geen overeenkomst met de koepel VGZ aan te gaan voorkom ik een behandelstop voor cliënten van deze koepel.

Bij zogenaamde Budget-polissen kunt u niet vrij uw behandelaar kiezen: deze polissen vergoeden (in het geval van planbare zorg) alleen gecontracteerde zorg. Wilt u toch bij een niet-gecontracteerde zorgverlener een behandeling aangaan, dan moet u waarschijnlijk een deel van de kosten zelf betalen.

Zelf betalen

Indien u de kosten van de behandeling zelf wilt betalen, dus niet gebruik wilt maken van uw ziektekostenverzekering, dan is het tarief € 95,- per sessie (45 minuten).

Dit tarief geldt ook bij behandeling van zg. OVP-problematiek ( = voldoet niet aan de hierboven genoemde voorwaarden voor vergoeding).

Afspraken afzeggen

Indien een geplande sessie geen doorgang kan vinden dit graag 24 uur van te voren melden. Bij niet tijdige afmelding bestaat de mogelijkheid dat kosten (€ 45,-) in rekening worden gebracht. Deze kosten kunt u niet bij uw verzekering declareren.

0