Psychotherapie Maagdenberg

praktijk voor persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie

Klachtenregeling

Indien u ontevreden bent over uw behandeling en dit niet in onderling overleg opgelost kan worden geldt de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP):

Onze klachttenregeling bestaat uit drie onderdelen:

  1. De klachtencommissie
  2. Een klachtenfunctionaris
  3. Aansluiting bij een geschillencommissie

Klachtencommissie

De klachtencommissie is niet langer verplicht, maar kan wel als belangrijk tussenstation dienen om te voorkomen dat de klager snel naar een geschilleninstantie gaat. Daarom kiest de NVP ervoor om ook een klachtencommisie in te stellen. Dit doen we samen met de NVGzP.

Klachtenfunctionaris

Elke zorgaanbieder moet per 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben die de cliënt kan benaderen als deze een klacht heeft over zijn behandelaar. Een cliënt kan zijn klacht in eerste instantie met zijn behandelaar bespreken, maar als dit niet gaat, kan de cliënt contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Vanaf 1 september 2015 is Piet de Boer de onafhankelijk klachtenfunctionaris van de NVP en de NVGzP. De klachtenfunctionaris adviseert de cliënt en kan bemiddelen, mits het betreffrende NVP-lid aan de cliënt kenbaar heeft gemaakt aangesloten te zijn bij de klachtenregeling van de NVP. Piet de Boer is tijdens kantooruren bereikbaar via 06-81941801. Mailen kan via [email protected] en post kan gestuurd worden naar Piet de Boer, p/a NVP, Maliebaan 87 - 3581 CG Utrecht.

Geschillencommissie

De onafhankelijke geschillencommissie doet een bindende uitspraak, ook over een eventuele schadeclaim tot in ieder geval € 25.000. De cliënt krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar het tuchtcollege of de burgerlijk rechter. De NVP sluit zich samen met de LVVP en de NVvP aan bij de Geschillencommissie in Den Haag, waar een speciaal portaal wordt ingericht voor cliënten van vrijgevestigde BIG-geregistreerde ggz-professionals.

Uit de klachtenregeling:

IV. Indienen en behandelen van klachten van cliënten

Artikel 11

De klager wendt zich bij voorkeur eerst tot het lid van de NVP c.q. de psychotherapeut,

tegen wie de klacht is gericht en/of de klachtenfunctionaris om te trachten op deze wijze tot een oplossing of tot bemiddeling te komen.

Artikel 12

In het geval de procedure als bedoeld in artikel 11 niet tot een oplossing van de klacht

leidt, kan de cliënt schriftelijk in de Nederlandse taal een klacht indienen bij het secretariaat van de klachtencommissie.

Artikel 13

Een klacht omvat tenminste:

- naam, adres en -indien mogelijk

– telefoonnummer en emailadres van de klager;

- naam, praktijk, adres en -indien mogelijk– (werk)telefoon en (zakelijk) e-mailadres van de verweerder;

- een feitelijke beschrijving van de data en gebeurtenis(sen) waarover geklaagd wordt;

- de reden waarom hierover een klacht wordt ingediend;

- de beschrijving van de handelingen die klager al heeft ondernomen om tot een oplossing te komen;

- een handtekening van klager (of namens klager met machtiging) en datering.

Bij ernstige klachten kunt u zich wenden tot het Regionale Tuchtcollege:

Als psychotherapeut ben ik gehouden aan de beroepscode voor psychotherapeuten, hier in te zien en te downloaden

0