Psychotherapie Maagdenberg

praktijk voor persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie

Werkwijze

Ik werk volgens de richtlijnen en conform de stand van de praktijk. Ik doe individuele behandelingen bij volwassenen, vanuit een persoonsgericht/experiëntiëel kader.

Kennismaking/intake

Na aanmelding, en met een geldige verwijzing, krijgt u een afspraak voor een kennismakingsgesprek/intake.

Hierin wordt samen met u gekeken of het zo is dat u inderdaad op de voor u juiste plek terechtgekomen bent. Wanneer dit het geval lijkt te zijn wordt een Behandelingsovereenkomst gesloten. De verdere intake zal daarna nog een of meerdere gesprekken omvatten. De bedoeling van de intake is duidelijkheid te krijgen over het te behandelen probleem, en hoe dat in elkaar zit.

Behandelplan

Na afronding van de intake wordt een behandelplan opgesteld, waarin de probleemstelling samengevat wordt, er een diagnose geformuleerd wordt, en waarin aangegeven wordt hoe er aan een verbetering gewerkt zal worden. Ook de verwijzer zal op dat moment hierover in principe schriftelijk geïnformeerd worden.

Er worden evaluatiemomenten vastgesteld, waarop gekeken zal worden of de behandeling volgens verwachting verloopt en/of er aanpassingen in het behandelplan nodig zijn.

Vinger aan de pols

Om het verloop en de voortgang van de behandeling te ‘monitoren’ gebruik ik QIT-online (Quality Improvement in Therapy). Dit is een programma waarbij u over de sessies vragenlijsten via de computer in kunt vullen. Op deze manier krijgen u en ik feedback over aspecten van de behandeling. QIT-online kan tevens de informatie voor het (inmiddels niet meer actuele) aanleveren van ROM (Routine Outcome Measurement) -gegevens genereren.    

Afsluiting

De behandeling wordt afgesloten als: 

  • de gestelde doelen bereikt en voldoende geconsolideerd zijn.

Toelichting: bij een goed therapieproces hoort ook een ‘consolidatiefase’, om het vasthouden van het bereikte resultaat te borgen.

De behandeling kan ook worden afgesloten als:

  • blijkt dat mijn therapieaanbod geen goed antwoord is op uw hulpvraag. In dit geval wordt u terugverwezen naar uw huisarts, die u kan helpen bij het vinden van een alternatief.

Of als:

  • u zelf besluit de therapie te stoppen

  • u zich niet aan gemaakte afspraken houdt
  • er drie maanden aaneengesloten geen contact is geweest

Als de behandeling afgesloten wordt, krijgt de verwijzer daarvan in principe bericht.

Privacy

De behandeling valt onder de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst) en onder de privacywetgeving.

Dit betekent onder meer dat er enkel met uw instemming en toestemming informatie met anderen gedeeld mag worden. Impliciet wordt ervan uitgegaan dat (enkel) de verwijzer bij het aangaan en afsluiten van de behandeling, en zo nodig tussentijds, over het verloop van de behandeling geïnformeerd wordt: indien u dit niet wenst verzoek ik u dit aan te geven.

Ook het doorgeven van informatie aan de Zorgverzekeraar, in het kader van declaratie en controle, wordt impliciet als toegestaan beschouwd; u kunt hiertegen echter bezwaar maken, en dan gebeurt dit niet.

Informatie in het kader van ROM (Routine Outcome Measurement) mag alleen met expliciete toestemming van de cliënt aan de betreffende instantie aangeleverd worden.

0